Plán výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský internát ako súčasť SOŠ drevárskej vo Zvolene.

Plán výchovno-vzdelávacej činnosti.

   

Hlavné úlohy:

Poskytnutie postresocializačnej starostlivosti pre žiakov SŠ po liečbe DZ
T: celoročne  
Hospodárenie v kalendárnom roku ukončiť bez dlhov
T: priebežne  
Rozšírenie stálej ponuky o novú aktivitu
T: marec  
 

Personálne zabezpečenie:

Riaditeľ školy a ŠI         :        Ing. Pavel Laššák Zástupca riaditeľa pre ŠI:   Ing. Pavel Klimo Skupinoví vychovávatelia: Mgr.Lívia Chamulová, Anna Paučová, Ing. Pavel Klimo Pomocná vychovávateľka: Ing. Gabriela Veselá   Recepcia: Ing. Alžbeta Bartovičová, Marián Čurík Údržbár: Jozef Paučo Upratovačky: Vlasta Černeyová, Ľubica Hanusová
         
       
Výchovné skupiny: Číslo             Vychovávateľ             Ročník                                  Poschodie
Prvá Ing. Pavel Klimo III.  ,IV.          chlapci   tretie
Druhá Anna Paučová I. a II.             chlapci   štvrté
Tretia Bc.Lívia Chamulová dievčatá   piate
Štvrtá       šieste

 

         
     
     
     
     
     

Stála ponuka na voľný čas.

Čo Kedy Kde Kto
Počítače + internet denne od 15.00- do 21.00 311 Klimo
Vzduch. strelnica streda od  18.30 do 19.00 relax Paučová
Rezbárska dielňa denne od 13.00-  dvaja žiaci relax Klimo
Vrece na boxovanie denne od 13.00 do 21.00 relax  recepcia
Stolný futbal denne od 13.00 do 21.00 relax  recepcia
Biliard denne od 13.00 do 21.00 relax  recepcia
Posilňovňa denne od 15.00 do 17.00 206 vychov.
Fitnescentrum denne od 13.00 do 21.00 relax  recepcia
Elektronické šípky denne od  13.00 do 21.00 relax recepcia
Šach denne podľa záujmu izba vychov.
Stolný tenis denne od 13.00  do 21.00 prízemie  recepcia
Video a DVD filmy podľa záujmu od 19.do 21.00 klubovne vychov.
Plaváreň streda od  19.50 do 21.00 mesto Klimo
Krúžok varenia štvrtok od 19.00 418 Paučová
TREND – relaxácia denne od 13.00 do 21.00 relax  recepcia
Herňa X box denne od 13.00 do 21.00 relax  recepcia
Knižnica denne od 16.00 do 21.00 522 Chamulová
Sauna – chlapci Utorok o 20.00,  štvrtok o 19.00 relax Klimo
Katakomby streda 16.00 – min.4 žiaci relax Klimo
Kaderníctvo denne od 13.00 do 21.00 relax recepcia
Aktivity zaradené do Relax klubu ( vzdelávacie poukazy) : Internet, plaváreň, posilňovňa, knižnica, strelnica, sauna, biliard, stolný futbal, stolný tenis, klubovne

Výchovno vzdelávacie podujatia :

September:
Efektívna príprava na vyučovanie  
Začíname s kulturistikou  
Nácvik evakuácie budovy ŠI  
Zoznámte sa  
Október:
12 hodinový maratón v minifutbale  
O dospievaní pre I. ročník  
Súťaž v basketbale medzi vých. skupinami  
Prieskum zameraný na užívanie návykových látok  
November:
S lekárom o fajčení + testovanie poškodenia pľúc  
Súťaž v šachu jednotlivcov  
Návšteva divadelného predstavenie  
Spoznávame Slovensko  
December:
Svetový deň boja proti AIDS  
Súťaž v streľbe zo vzduchovky  
Slávnostná vianočná večera  
Občan a mestská polícia  
Január:
Výchova k rodičovstvu – pre dievčatá  
Súťaž v stolnom tenise  
   
Február:
Súťaž v minifutbale medzi vých.skupinami  
Návšteva divadelného predstavenia  
Stavanie zo snehu  
   
Marec:
Dotaz. prieskum: Klady a nedostatky na ŠI  
Stretnutie s policajným hovorcom  
Súťaž v pretláčaní rukou  
Deň knihy  
Apríl:
Súťaž vo volejbale medzi vých.skupinami  
Stavanie mája  
Poznávací zájazd do Polska –soľná baňa pri Krakove  
Máj:
Kurz prvej pomoci pre I. ročník  
Turistický výstup na Pustý hrad  
24 hod v resocializačnom centre  
Jún:
Stretnutia s psychologičkou  
Rozlúčkový táborák  
Spoznávame Slovensko  

Podujatia medzi ŠI:

  1. družobné stretnutia s ŠI SOŠ lesníckej B. Štiavnica, ŠI Zvolen
  2. spoločné športové  akcie s ŠI Švermova a SOŠ Jabloňová Zvolen
  3. súťaže v rámci VUC v basketbale, stolnom tenise

Rozdelenie výchovnej práce vychovávateľov.

Služba                        Čas                                Zadelenie
Denná 6.00 – 14.00 Ing. Veselá
Predĺžená 14.00 – 16.00 podľa rozpisu
Riadna 16.00 – 22.00 všetci vychovávatelia
Odchod domov 6.00 – 14.00 podľa rozpisu
Príchod z domu 16.00 – 22.00 jeden vychovávateľ podľa rozpisu
  18.00 – 22.00 Ing. Klimo
Nočná pohotovosť 22.00 –  6.00 všetci vychovávatelia podľa rozpisu
Vzájomné zastupovanie 16.00 – 22.00Po až Št Klimo         –  PaučováChamulová –  Šalátová
Koordinácia tématických oblastí výchovy: TOV                                                     Vychovávateľ
Spoločenská výchova Ing. Klimo
Mravná výchova a výchova k hodnotám Paučová
Pracovná a rozumová výchova Ing. Klimo
Rodinná výchova a výchova k manžel. a rodič. Bc.Chamulová
Estetická výchova Paučová
Telesná výchova vychovávatelia
Ekologická výchova Bc. Chamulová

Plán porád vychovávateľov.

–   hodnotiaca a plánovacia porada s prítomnosťou riaditeľa školy, párny týždeň v pondelok  od 15.00 hod –   upresnenie týždenných plánov : každý štvrtok o 18.30 hod

Metodické združenie vychovávateľov.

August    – Hodnotenie kvality školského poriadku školského internátu Október  –  Aplikácia Zákona o pedagogických pracovníkoch Február   –  Plnenie Výchovného programu ŠI Máj – Analýza výsledkov dotazníkového prieskumu: Názory na ŠI

Vzdelávanie vychovávateľov.

– účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa aktuálnej ponuky MPC

Kontrolná činnosť.

  1. vykonáva ju riaditeľ školy a ZRŠ pre ŠI
  2. mesačne sledovať plnenie plánu práce ŠI
  3. raz ročne pohovor s každým prevádzkovým zamestnancom
  4. štvrťročne pohovor o každým pedagogickým zamestnancom
  5. raz do mesiaca stretnutie ZRŠ s jednou výchovnou skupinou
  6. jedenkrát ročne kontrola budovy technikom pre BOZP
 

 

  Ing. Pavel Laššák riaditeľ školy