Etický kódex Školského internátu:

 • rešpektovať slobodu žiakov a zamestnancov
 • rešpektovať právo na súkromie
 • umožniť slobodné vyjadrovanie názorov pri rešpektovaní Trestného zákona
 • podporovať pozitívne sociálne správanie (úcta, tolerancia, pomoc)
 • vyjadrovať úctu k starším a skúsenejším
 • dodržiavať základné pravidlá komunikácie ( spoloč.správanie, ďakujem)
 • dodržiavať základy medziľudských vzťahov (neponižovať, neironizovať)
 • skultúrniť komunikáciu medzi mužom a ženou
 • poznať a rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa a základné dokumenty o ľudských právach
 • nezneužívať svoje postavenie na získanie osobných výhod
 • hľadať kompromisné riešenia v konfliktných situáciách
 • pestovať sebaúctu, oceňovať svoje schopnosti a úspechy
 • vytvárať čo najlepšie podmienky pre výchovu ,vzdelávanie a voľný čas
 • riešiť priestupky vždy za prítomnosti zainteresovanej osoby
 • vedome nešíriť nepravdivé informácie
 • poznať a rešpektovať informačný zákon
 • iniciovať vzájomné poznávanie sa (žiakov, pracovníkov ŠI)
 • dbať na zdravie a bezpečnosť každej osoby
 • chrániť životné prostredie a majetok ŠI

©  Školský internát pri SOŠ drevárskej vo Zvolene

Podobné príspevky