Prevádzkový poriadok pre priestor: Fotoateliér

 • Na recepcii si žiak prevezme kľúč a nahlási ostatných žiakov, ktorí budú spolu s nim v miestnosti
 • Žiak, ktorý prevezme kľúč musí mať inštruktáž od Ing. Klimu
 • Po vstupe skontroluje vybavenie miestnosti. Poškodenia ihneď nahlási na recepcii.
 • Ak sa neskôr zistí poškodenie opravu hradí žiak, ktorý prevzal kľúč
 • Do miestnosti nesmú vstupovať nenahlásení žiaci
 • Pri odchode sa okná zatvoria a zhasne sa svetlo
 • Miestnosť je určená na fotografovanie osôb a predmetov
 • Svetlá sa zapnú prepínačom do polohy I.
 • Keď sú nabité svieti zelená kontrolka a ozve sa pípnutie.
 • Režim svetiel :
  modelové svetlo: tlačítko č.5  jeho maximálny výkon: tlačítko č. 4
  zábleskové svetlo – regulácia intenzity : otáčacie koliesko č. 8
 • pri znižovaní výkonu je treba svetlo ručne odpáliť test. tlačítkom č. 1
 • tlačítka č.3 a 6 nepoužívať
 • Digitálny zdkadlový fotoaparát Canon 15 Mpx vydáva Ing. Klimo
 • Pri jeho synchronizácii so svetlami nasadiť infraodpaľovač.
 • Infraodpaľovač má tlačítko zapnutia a vypnutia
 • Pri výmene pozadia na stojane nepokrčiť nepoužívané textílie
 • Pri fotografovaní na stolík neklásť ťažké predmety
 • Zákaz robenia fotografii, ktoré porušujú trestný zákon
 • Pred odchodom zatvoriť okná a vypnúť napájanie svetiel
 • Po skončení sa odovzdá kľúč na recepciu

Podobné príspevky