Informácia pre rodičov k úhrade príspevkov za stravovanie a ubytovanie na ŠI:

číslo účtu: SK7481800000007000406299  príspevok na ubytovanie vo výške    28 EUR

číslo účtu: SK5581800000007000393934 poplatok za stravovanie vo výške      72 EUR

(Celodenná strava: raňajky, obed, večera = 2,95 EUR (z toho potraviny 2,95 € )

Možné sú tri spôsoby platby poplatkov. Odporúčame Vám platbu cez  trvalý príkaz.

1. Bezhotovostná úhrada:

Zriadiť si trvalý príkazz účtu v banke na uvedené sumy v prospech našich dvoch účtov. Termín august až máj školského roka ( 10 platieb) vždy k 15. daného mesiaca. Usporíte na poštovných poplatkoch a zabezpečíte pravidelnosť platieb.

Nezabudnúť na variabilný symbol ! Do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno dieťaťa

2. Platba poštovým peňažným poukazom U :

Na pošte si vyzdvihnúť čisté poukazy na prevod peňazí na bankový účet . Platíte na dva rôzne účty.

V rubrike „ Odosielateľ“ napíšte : priezvisko a meno ubytovaného žiaka s jeho adresou

Do rubriky „ Adresát“     napíšte : SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen

Nezabudnúť vyplniť variabilný symbol !

Poplatky sa platia do 15 dňa v mesiaci ( august až máj).

Nezabudnite uviesť variabilný symbol. Do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno dieťaťa.

Platíte na dva rôzne účty.

Upozornenie:

V prípade, že poplatok za stravu nie je pripísaný na náš účet k 1. dňu aktuálneho mesiaca, žiakovi sa zablokuje stravovanie.

V prípade, že poplatok  za ubytovanie nie je pripísaný na náš účet k 1 dňu aktuálneho mesiaca,

žiak je ukončený pobyt v ŠI

V deň nástupu si ubytovaný musí zakúpiť čípový kľúč za 6 EUR

( používa sa na odber stravy, vstup do ŠI)

Zníženie príspevku na ubytovanie:

Po predložení dokladu, že rodina je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi je príspevok vo výške 18 EUR