Informácia pre rodičov k úhrade príspevkov za stravovanie a ubytovanie na ŠI:

číslo účtu: SK7481800000007000406299 príspevok na ubytovanie vo výške – 28 €

číslo účtu: SK5581800000007000393934 poplatok za stravovanie vo výške – 72 €

(Celodenná strava: raňajky, obed, večera = 2,95 € (z toho potraviny 2,95 €)

Možné sú tri spôsoby platby poplatkov. Odporúčame Vám platbu cez  trvalý príkaz.

1. Bezhotovostná úhrada:

Zriadiť si trvalý príkaz z účtu v banke na uvedené sumy v prospech našich dvoch účtov. Termín august až máj školského roka (10 platieb) vždy k 15. daného mesiaca. Usporíte na poštovných poplatkoch a zabezpečíte pravidelnosť platieb.

Nezabudnúť na variabilný symbol! Do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno dieťaťa

2. Platba poštovým peňažným poukazom U:

Na pošte si vyzdvihnúť čisté poukazy na prevod peňazí na bankový účet . Platíte na dva rôzne účty.

V rubrike „Odosielateľ“ napíšte: priezvisko a meno ubytovaného žiaka s jeho adresou

Do rubriky „Adresát“ napíšte: SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen

Nezabudnúť vyplniť variabilný symbol!

Poplatky sa platia do 15. dňa v mesiaci (august až máj).

Nezabudnite uviesť variabilný symbol. Do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno dieťaťa.

Platíte na dva rôzne účty.

Upozornenie:

V prípade, že poplatok za stravu nie je pripísaný na náš účet k 1. dňu aktuálneho mesiaca, žiakovi sa zablokuje stravovanie.

V prípade, že poplatok  za ubytovanie nie je pripísaný na náš účet k 1. dňu aktuálneho mesiaca, žiakovi je ukončený pobyt v ŠI.

V deň nástupu si ubytovaný musí zakúpiť čipový kľúč za 6 €.

(používa sa na odber stravy, vstup do ŠI)

Zníženie príspevku na ubytovanie:

Po podaní žiadosti, že rodina je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávne v hmotnej núdzi sa príspevok zníži na základe rozhodnutia zriaďovateľa internátu.

Podobné príspevky