Školský poriadok Školského internátu

Obsah:

 1. Základné pojmy
 2. Ubytovanie žiakov
 3. Pobyt v internáte
 4. Práva ubytovaného
 5. Povinnosti ubytovaného
 6. Ubytovací priestor
 7. Bezpečnostné pravidlá
 8. Nočný režim
 9. Stravovanie
 10. Zdravotné a hygienické zásady
 11. Hodnotenie správania
 12. Harmonogram dňa

Platí od: marec 2020

Schválil: Ing. Pavel Laššák (riaditeľ školy)

Článok 1.: Základné pojmy

 • Školský internát (ŠI) svojim výchovným programom nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou žiaka. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov
 • Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, ŠI je súčasťou školy
 • V  internáte sa zabezpečuje  ubytovanie a stravovanie pre žiakov základných a stredných škôl v dňoch školského vyučovania.
 • Školský poriadok (ŠP) je vydaný na základe § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. a platí pre všetky osoby ubytované v ŠI a primerane pre všetky osoby prítomné v areáli ŠI
 • Areál ŠI tvorí budova a priľahlé pozemky k nej, vrátane priestoru smerom k rieke Slatina.
 • Pracovníkom ŠI je osoba, ktorá má uzatvorený pracovný pomer. Skupinový vychovávateľ má prideleného konkrétneho žiaka.
 • Žiak starší ako 18 rokov koná samostatne. Rodič (zákonný zástupca) je len informovaný o jeho správaní.
 • Zamestnanci žiakom tykajú a žiaci zamestnancom vykajú
 • ŠP  schvaľuje riaditeľ školy na základe návrhu vychovávateľov  a študentskej samosprávy.
 • platné znenie ŠP je zverejnené na každej výchovnej skupine.

Článok 2.: Ubytovanie žiakov

 1. Prijatie do ŠI.
  Záujemca o ubytovanie odovzdá vyplnenú žiadosť  zástupcovi riaditeľa školy pre prácu v ŠI (ZRŠ) do 1.júna . K prijatiu sa vyjadrí skupinový vychovávateľ. Riaditeľ  školy rozhodne o prijatí do 30.júna.. Jeho rozhodnutie je konečné.
 2. Umiestnenie na výchovnú skupinu.
  ZRŠ rozhodne o pridelení ubytovaného na vých. skupinu. Osobitne sú ubytovaní chlapci a dievčatá. Izbu prideľuje skupinový vychovávateľ.
 3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním.
  Určuje ho na základe VZN BBSK riaditeľ školy.  Príspevok sa uhrádza  vopred do 20 dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výška mesačného príspevku môže byť znížená ak rodič o to písomne požiada vedenie ŠI a predloží doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Výška príspevku nezávisí od počtu dní v mesiaci, počas ktorých je žiak prítomný na internáte.
 4. Skončenie pobytu:
  Dôvod                                                                                                              Vysťahovanie z ŠI
  a, predčasné ukončenie štúdia na škole  …                            ráno v deň ukončenia štúdia
  b, vylúčenie zo ŠI  …                                                                   v určený deň podľa rozhodnutia
  c, na základe písomného požiadania rodičov  …                                v určený deň
  d, nezaplatený poplatok za ubytovanie  …                             k 1 dňu v aktuálnom mesiaci
  e, skončenie školského roka   …                                               ráno v posledný deň šk. roka
  f, ukončenie štúdia na škole  …                             ráno v deň zloženia maturít – záverečnej skúšky
 5. Pred vysťahovaním je ubytovaný povinný:
  • vyriadiť izbu, odniesť si domov osobné veci, odstrániť ním vzniknuté závady
  • vrátiť zapožičaný inventár ŠI
  • odovzdať kľúč od izby vychovávateľovi
  • batožinu si môže uložiť v určenej miestnosti maximálne do 12:00 hodiny.

Článok 3.: Pobyt v ŠI

 1. Príchod do ŠI:
  V nedeľu od 16.00 do 21.00 hod. Po písomnom oznámení rodičov môže ubytovaný prísť v pondelok od 6.00 hod.
 2. Neprítomnosť cez týždeň:
  Rodič je povinný do 24 hodín oznámiť dôvod neprítomnosti. Ak sa tak nestane, skupinový vychovávateľ pošle SMS rodičom.
 3. Odchod zo ŠI cez týždeň:
  Žiak oznámi vychovávateľovi dôvod odchodu. Rodič je povinný oznámiť príchod  domov do 24 hodín. Ak sa tak nestane, informujú sa rodičia.
 4. Odchod zo ŠI na konci týždňa:
  V posledný deň vyučovania do 13.45 hod.
 5. Neprítomnosť v noci:
  Ubytovaný vopred osobne predloží  skup. vychovávateľovi písomný súhlas rodičov.
 6. Vychádzky:
  Denne od skončenia vyučovania do 19.00 hod, plnoletý do 21.00 hod. Po návrate z vychádzky ubytovaný informuje skupinového vychovávateľa. Po súhlase skup. vychovávateľa vychádzka môže byť predĺžená do 21.30 hodiny. Okrem štvrtku skupinový vychovávateľ môže zakázať, obmedziť vychádzky. Pri podmienečnom vylúčení žiak nemá nárok na voľné vychádzky.
 7. Pobyt v ŠI doobeda:
  Študent oznámi dôvod pobytu dennému vychovávateľovi. Zdržuje sa na svojej izbe a správa sa ticho.
 8. Ubytovaný:
  • na neobývané poschodia sám nevstupuje
  • v spoločných priestoroch sa pohybuje primerane oblečený
  • v areáli ŠI nesmie parkovať motorové vozidlo, ktoré používa
  • po písomnom súhlase rodičov má vlastný bicykel uložený vo vyčlenenej miestnosti, nepožičiava ho iným žiakom. ŠI nezodpovedá za jeho poškodenie, alebo stratu.

Článok 4.: Práva ubytovaného

 • na osobné voľno a odpočinok
 • na slušné správanie všetkých ubytovaných k nemu (bez nadávok, posmeškov, ponižovania)
 • na využívanie všetkých spoločných priestorov ŠI pri dodržaní určených prevádzkových pravidiel
 • na listové tajomstvo
 • na vychádzku vo štvrtok do 19.00 hod.
 • prijímať návštevy na izbe ( z iného poschodia, z vonku), s ktorými  vopred súhlasí vychovávateľ. Ak nie je prítomný, návšteva sa zdržuje pri deliacej stene poschodia, neubytované osoby vo vestibule ŠI .
 • na zachovanie súkromia: dôverné informácie, ktoré sa dozvie pracovník ŠI od žiaka nesmie povedať inej osobe
 • na individuálnu výzdobu izby s rešpektovaním zákonov a bezpečnostných pravidiel.
 • na ticho počas študijného kľudu od 16.00 do 17.45 hod
 • na používanie prenosného rádiomagnetofónu s integ. reproduktormi a mobilného telefónu pri dodržaní ŠP
 • rozhodnúť sa, ktorých výchovno-vzdelávacích činností sa zúčastní
 • navrhovať zmeny ŠP , mesačného plánu ŠI a svojej výchovnej skupiny
 • prostredníctvom volených zástupcov v študentskej samospráve podieľať sa na chode ŠI
 • odmietnuť taký príkaz vychovávateľa, ktorý je v rozpore so ŠP a platnými  zákonmi

Článok 5.: Povinnosti ubytovaného

 • dodržiavať vnútorný poriadok a etický kódex ŠI
 • plniť pokyny pracovníkov ŠI, ktoré sú v súlade s ŠP
 • šetriť zariadenie ŠI, neplytvať vodou a elektrickou energiou. V čase vykurovacej sezóny primerane vetrať izbu
 • odstrániť škodu, ktorú spôsobil na majetku ŠI do 7 dní od jej zistenia
 • na verejné rozširovanie akýchkoľvek materiálov (písomnosti, foto, atď.) mať vopred súhlas ZRŠ.
 • uvoľniť izbu cez voľné dni v prípade ubytovacej akcie. Drahé veci uloží u vychovávateľa.

Článok 6.: Ubytovací priestor

 • materiálne a priestorové vybavenie ŠI je dané Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z.z.
 • podmienky nakladania s majetkom ŠI určujú Zásady, ktoré schvaľuje zastupiteľstvo BBSK
 • v budove môže mať žiak len vlastné veci, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s pobytom v ŠI
 • osobné veci žiakov sa môžu kontrolovať len v prítomnosti ich  majiteľa
 • ubytovaní žiaci sa na svojej izbe môžu zamykať. Toto neplatí, ak majú návštevu. Každý ubytovaný má svoj kľúč, ktorý na konci roka odovzdá. Pri jeho strate zaplatí  zhotovenie novej vložky FAB
 • Pravidlá pre výzdobu:
  • Obsah nesmie odporovať platným zákonom: napr. rasizmus, potláčanie ľudských práv, propagácia násilia, alkoholu, fajčenia, nelegálnych drog a erotiky
  • Prevedenie  musí byť urobené bezpečne. Na steny, okná ,dvere a nábytok sa výzdoba nenaliepa ani nepribíja. Výzdobu schvaľuje skupinový vychovávateľ
 • žiak môže robiť zvukové a obrazové záznamy len s povolením dotknutých osôb
 • ubytovaní si udržiavajú osobné veci v poriadku. Ubytovaný, ktorý znečistí dlážku, umývadlo, musí to ihneď odstrániť. Jedenkrát za týždeň sa prevádza veľké upratovanie : uloženie osobných vecí, utieranie prachu, čistenie obkladačiek a umývadla. Ráno do 8:00 hod je izba  pripravená na upratovanie (vyložené stoličky, odložené predmety z podlahy a umývadla).
 • plastové fľašky sa ukladajú vedľa odpadkového koša (separovaný zber)
 • inventár izby sa môže premiestňovať na základe vopred získaného súhlasu skup. vychovávateľa
 • na začiatku šk. roka  sa vypíše záznam o tech. stave izby. Novovzniknuté poškodenia žiak opraví do 7 dní, alebo ich odstráni údržbár ŠI na náklady vinníka.
 • na izbe sa nesmie: variť jedlo, ohrievať voda alebo vzduch, pracovať s náradím
 • na izbe môže byť len jedna stojanová stolná lampa
 • potraviny sú uložené na jednom mieste, mimo oblečenia
 • na vonkajšiu parapetnú dosku okna je zakázané ukladať predmety
 • ubytovaný zabezpečí svoje osobné veci tak, aby predišiel ich odcudzeniu alebo poškodeniu. ŠI nezodpovedá za ich krádež.
 • netoleruje sa hlučné správanie žiakov a areáli ŠI
 • nie je povolené žiakom držať v ŠI zvieratá
 • inventár ŠI sa z izby nevynáša
 • pre žiakov je určený pravý výťah
 • pri odchode z izby sa zatvorí okno, skontroluje uzatvorenie vody a vypne svetlo
 • pri odchode a vstupe do budovy ŠI sa ubytovaný identifikuje svojim čipovým kľúčom
 • ŠI toleruje notebook (a podobné zariadenia) pri dodržiavaní zásad, ktoré žiak podpíše pred prinesením notebooku. Poplatok za spotrebu elektriky je 2,32 €/mesiac a platí sa na šk. rok vopred naraz. Notebook je cez noc technicky zabezpečený proti použitiu.

Článok 7.: Bezpečnostné pravidlá

Povinnosťou ubytovaného je správať sa tak, aby nemohlo dôjsť k úrazu.

 1. Zakázané sú tieto činnosti:
  • Behať, sedieť a ležať po chodbách , schodišti a spoločných priestoroch
  • hádzať predmety a cvičiť s náradím na izbe, chodbe, schodišti a spoločných priestoroch
  • fajčiť, piť alkohol a užívať drogy v areáli ŠI
  • vyhadzovať predmety z okien a vykláňať sa z nich (chodidlá musia byť na dlážke)
  • polievať sa vodou vo všetkých priestoroch ŠI
  • používať otvorený oheň, zapaľovať rôzne predmety
  • prinášať, vlastniť, alebo používať zbrane, nebezpečné chemikálie, drogy a ich prekurzory
  • byť v areáli ŠI pod vplyvom návykových látok(napr: alkohol – nad 0,1 ‰, marihuana)
  • zasahovať do elektro a vodoinštalácie. Ich poškodenie ihneď nahlásiť vychovávateľovi
  • premiestňovať nočnú lampu
  • byť v telocvični, posilňovni, strelnici a saune bez prítomnosti vychovávateľa
  • pri pobyte v záujmových priestoroch riadiť sa zverejnenými prevádzkovými poriadkami
  • prinášať, vlastniť, alebo používať elektrospotrebiče, ktoré neschválil elektrikár školy. Prívodný kábel musí byť originálny, bez poškodenia.
  • vlastniť nôž s čepeľou nad 7 cm, alebo vysúvací nôž
  • manipulovať s ochrannou sieťkou na okne
  • prinášať prázdne obaly z alkoholických nápojov, vrátane nealkopiva
 2. Pri vzniknutom úraze ošetrenie zabezpečí vychovávateľ. Každý ubytovaný je povinný poskytnúť prvú pomoc zranenému. Brašna prvej pomoci a nosidlá sú uložené na recepcii.
 3. Ak si rodič na základe výzvy vychovávateľa nepríde pre svoje dieťa, ktoré je pod vplyvom návykových látok, ŠI mu zabezpečí pedagogický dozor na náklady rodiča.
 4. Odporúčame:
  V zime sa korčuľovať len na verejnom klzisku. Kúpať sa len na verejných kúpaliskách. Nevstupovať do profilu vodných tokov. Nevyužívať autostop. Nechodiť s cudzími ľuďmi.
 5. Správanie sa pri mimoriadnej udalosti:
  • ihneď ju nahlásiť najbližšiemu vychovávateľovi, alebo zavolá klapku 122 (telefón WC)
  • nezhromažďovať sa na mieste udalosti. Bez meškania opustiť priestor, pokiaľ nepomáhate pri jej odstránení.
  • požiar: pri menšom rozsahu použiť hasiaci prístroj, ktorý je umiestnený pri vstupných dverách na poschodie.
  • po zaznení sirény okamžite opustiť budovu (nebežať). Zhromaždiť sa pred tehlovou budovou oproti ŠI podľa výchovných skupín.
 6. Normatívy.
  • počet žiakov na výchovnej skupine je najviac 30
  • pri podujatiach mimo ŠI na každých 25 žiakov je určený jeden vychovávateľ
  • pracovnú pohotovosť cez noc zabezpečuje jeden vychovávateľ na 130 ubytovaných žiakov

Článok 8.: Nočný režim

Po večierke žiak leží vo svojej popravenej posteli v noč. úbore. Izbu opúšťa len keď ide na WC.

Na chodbe sa nezdržiava. V izbe sa správa ticho, mobilný telefón v tichom režime, osvetlenie je zhasnuté. Študovať v noci môže len so súhlasom skup. vychovávateľa. Budova a jednotlivé poschodia sú od 22:00 do 6:00 uzamknuté. Od 21:30 do 6:30 sa nesprchuje.

Pri vzniku mimoriadnej udalosti žiak ihneď telefonicky – na klapku 122 informuje službu.

Článok 9.: Stravovanie

Ubytovaný žiak si vyberie možnosť odoberať celodennú stravu, alebo len obedy. Pri raňajkách sa vydáva aj desiata. Počas večere žiak dostane olovrant

Poplatok za stravu sa platí do 20. predchádzajúceho mesiaca. Odhlásiť zo stravy  sa môže len v deň, keď je  neprítomný v ŠI.

Pri objednávaní a výdaji stravy sa žiak identifikuje čipovým kľúčom, ktorý si zakúpi pri nástupe na ŠI. Do jedálne vstupuje len žiak, ktorý má v daný deň objednanú stravu. Strava sa vydáva podľa harmonogramu. Žiak  dodržiava prevádzkový poriadok školskej jedálne.

V jedálni sa správa ticho a je primerane oblečený. Riad z jedálne sa nevynáša. Použitý sa odnesie na určené miesto. Pri akciách odloženie stravy zabezpečí príslušný vychovávateľ.

Ak ubytovaný odchádza zo ŠI ,odhlási sa zo stravy do 14.hod. deň vopred. O pripomienkach k stravovaniu informuje vedúcu jedálne a vychovávateľa.

Ubytovaný nevlastní na ŠI príbor, tanier a pohár takého typu, ktorý sa používa v jedálni.

Článok 10.: Zdravotné a hygienické zásady

 1. Zdravotný stav:
  Rodičia informujú o celkovom zdravotnom stave  a zdravotných  obmedzeniach ich dieťaťa skupin. vychovávateľa.  Počas pobytu na ŠI ubytovaný nahlási skupinovému vychovávateľovi každú zmenu zdravotného stavu a dĺžku práceneschopnosti.
  Pri teplote nad 38 °C alebo s bolesťami ubytovaný nesmie cestovať sám domov. Vychovávateľ o jeho stave informuje rodičov žiaka.
  Pri práceneschopnosti nad 3 dni ubytovaný odcestuje domov.
  Žiak, ktorého zdravotný stav môže ohroziť iné osoby, je ubytovaný v osobitnej izbe- izolačke.
 2. Hygienické zásady:
  • vlastné posteľné prádlo si žiak vymieňa jedenkrát za dva týždne. Pri spaní ho vždy používa. Ráno sa paplón, vankúš a plachta odložia do určeného priestoru
  • váľanda je počas dňa zakrytá vlastnou dekou
  • špinavá bielizeň sa odkladá na jedno miesto v skrini, mimo čistej
  • pravidelne dbať o osobnú hygienu: sprchovanie, čistenie zubov, výmenu spodného prádla
  • dbať na  upravenosť a čistotu svojho zovňajšku
  • obuté nohy sa nevykladajú na nábytok
  • na spanie sa používa osobitné nočné oblečenie
  • nekonzumovať závadné potraviny, ani neskladovať ich v izbe. Využívať chladiaci box.
  • nezhromažďovať prázdne obaly z potravín
  • každý ubytovaný má svoj toaletný papier, mydlo, zubnú kefku a uterák

Článok 11.: Hodnotenie správania

Cieľom správania študenta má byť dodržiavanie školského poriadku.
Nemôže obmedzovať práva ostatných ubytovaných. V rámci svojich schopností má pomáhať svojim rovesníkom.

 1. Ubytovanému, ktorý si vzorne plní povinnosti a svojim konaním je príkladom pre ostatných, možno udeliť:
  1. pochvalu
  2. udelenie predĺžených vychádzok
  3. TV na izbe na jeden mesiac
  4. pochvalu ZRŠ
  5. pochvalu riaditeľom
  6. ďakovný list rodičom
  7. vecnú odmenu
 2. Ubytovanému, ktorý porušuje vnútorný poriadok možno udeliť:
  1. upozornenie
  2. pokarhanie
  3. zrušenie voľných vychádzok
  4. pokarhanie ZRŠ
  5. pokarhanie riaditeľom
  6. podmienečné vylúčenie
  7. vylúčenie z ŠIKaždý pracovník ŠI má právo zasiahnuť ak zistí porušenie ŠP.
 3. Právomoci pri hodnotení správania:
  Bod 1 až 3 – skupin. vychovávateľ
  Bod 4         – ZRŠ
  Bod 5         – riaditeľ školy na návrh skup. vychovávateľa
  Bod 6, 7    – riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom združení vychovávateľov
 4. Pravidlá pri hodnotení:
  • udelené výchovné opatrenia sa zapisujú do osobného listu. Zároveň od bodu 4 sa písomne informujú rodičia.
  • za opakovaný priestupok sa uloží vyšší stupeň výchovného opatrenia. Žiak, ktorý sústavne porušuje ŠP, alebo sa dopustil závažného priestupku, môže byť vylúčený zo ŠI.
  • od zistenia priestupku musí byť do troch prac. dní rozhodnuté o spôsobe jeho riešenia
  • hodnotenie správania sa neprenáša do nového školského roka
  • za závažné priestupky sa považuje napr.: obmedzovanie osobnej slobody, krádež, lúpež, vydieranie, útlak, fajčenie v areáli ŠI, užitie návykových látok, vyhadzovanie predmetov cez okno, manipulácia s ochrannou sieťkou okna, rušenie nočného kľudu
  • ak sa žiak odmietne podrobiť testu na požitie alkoholu, alebo iných nelegálnych drog, bude potrestaný ako keby bol pod ich vplyvom
  • v mesiaci jún sa na miesto podmienečného vylúčenia žiak neprijme v novom školskom roku do ŠI (minimálne na 3 mesiace)

Článok 12.: Harmonogram dňa.

6:30začiatok dňa
6:30 – 7:20raňajky
7:45vyučovanie v škole
11:45 – 13:30 obed
16:00 – 17:45študijný kľud
17:45 – 18:20večera
18.30 – 21:00program na voľný čas
21:00 – 21:30činnosť na výchovnej skupine
21:30 – 21:45príprava na večierku
21:45večierka
21:45 – 6:30nočný kľud

Podobné príspevky