Prevádzkový poriadok sauny

 1. Všeobecné údaje
  • sauna Školského internátu SOŠ drevárska
  • zodpovedná vedúca: MUDr. Mária  Palachová
  • vedúci: Ing. Pavel Klimo
  • telefónne čísla /volať cez ústredňu klapka č. 122/
   záchranný systém       112
   lekárska pohotovosť   158
   záchranná služba        155
   požiarnici                    150
  • kapacita sauny je 6 osôb. Dĺžka jedného turnusu je 60 minút
 2. Správanie sa v saune
  • v celom objekte platí prísny zákaz fajčenia
  • návštevník je povinný podrobiť sa pokynom vedúceho sauny a dodržať „prevádzkový poriadok“
  • počas pobytu v saune je návštevník nahý /z hygienických a fyziologických dôvodov/. Dbá na dodržanie hygieny prostredia tým, že pri sedení na laviciach potiarne a odpočívarne používa k podloženiu suchý uterák, alebo inú vhodnú textilnú podložku.
  • vo všetkých priestoroch sauny sa návštevník pohybuje bosý a opatrne, aby nedošlo k úrazu
  • počas pobytu sa chová korektne a diskrétne k ostatným prítomným osobám. Snaží sa prispieť k udržiavaniu vysokej hygienickej, estetickej a spoločenskej úrovne sauny.
  • počas pobytu študentov musí byť zabezpečený pedag. dozor, ktorý plne zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných pravidiel
  • spoločné použitie sauny mužmi a ženami, alebo dospelými a deťmi sa nepovoľuje, s výnimkou nevyhnutného dozoru dospelej osoby pri saunovaní detí
 3. Saunovanie
  • správny postup je nakreslený a popísaný v priestoroch šatne – „ako sa saunovať“
  • pred použitím sauny je návštevník povinný sa osprchovať teplou vodou a umyť mydlom
  • uteráky má každý vlastné, musia byť čisté
  • do ochladzovne a potiarne sa zakazuje prinášať sklenené predmety
  • kúpeľ v saune je určený hlavne pre zdravé osoby. Každý návštevník sa saunuje na vlastné nebezpečenstvo.
  • počas kúpeľa sa nesmie piť a jesť
  • sauna je určená predovšetkým zdravým osobám. Osoby trpiace chorobami cievnymi a srdcovými môžu používať saunu po odbornej porade s lekárom. Do sauny nemajú prístup osoby, ktoré trpia príznakmi akútnych ochorení, hlavne zápalmi ciest dýchacích, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou, ďalej osoby, ktorých ochorenie vzbudzuje odpor /kožné vyrážky, otvorené hnisajúce alebo krvácajúce rany/. Vstup nie je povolený osobám trpiacim prenosnými ochoreniami alebo bacilonosičom, ako aj osobám, v ktorých najbližšom okolí sa vyskytla prenosná choroba. Zároveň nie je povolený vstup osobám podnapitým, zahmyzeným a špinavým. Pracovníci sauny musia byť poučení o vonkajších príznakoch uvedených ochorení.
  • pri akomkoľvek poranení a nevoľnosti, ktoré vznikli v priebehu saunovania, požiada postihnutý o pomoc pedag. dozor /iných účastníkov/. Základný postup pri ošetrení a lekárnička sa nachádzajú v odpočivárni, ak sa u návštevníka zjaví nepríjemný pocit nadmerného tepla, búšenie srdca alebo dýchacie ťažkosti, musí ihneď opustiť potiareň.
  • v potiarni a ochladzovni musia byť prítomné vždy najmenej dve osoby
 4. Rôzne
  • kniha zápisov, prianí a kritiky je uložená u vedúceho sauny
  • po skončení saunovania v odpočívarni musia sa saunujúci zdržať min. 15 minút
 5. Prvá pomoc a hygiena prevádzky
  • pre potreby prvej pomoci je v odpočívarni umiestnená lekárnička, ktorá je vybavená podľa ON 84 6635
  • prevádzkovateľ sauny zodpovedá za to, že v pravidelných termínoch sú prevádzané upratovacie a dezinfekčné práce podľa „pracovných postupov dezinfekcie a upratovania sauny“
 6. Zodpovednosť za prevádzku sauny
  • zariadenie sauny uvádza do činnosti a poučenie určenej osoby /pedag. dozor, objednávateľ/ prevedie vedúci sauny.
  • po skončení saunovania vedúci prevedie kontrolu priestorov. Za vzniknuté závady zodpovedajú účastníci. Vzniknutá škoda sa musí uhradiť do 5 dní.
  • vedúci sauny a upratovačka musia mať platný zdravotný preukaz a absolvovanú vstupnú lekársku prehliadku

Súhlas obvodného úradu  zo dňa 2.3.1992.

Ako sa saunovať

Sauna je určená predovšetkým zdravým osobám. Osoby trpiace chorobami cievnymi a srdcovými, môžu používať saunu po odbornej porade s lekárom. Do sauny nemajú prístup osoby, ktoré trpia príznakmi akútnych ochorení, hlavne zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou, ďalej osoby, ktorých ochorenie vzbudzuje odpor /kožné vyrážky, otvorené hnisajúce alebo krvácajúce rany/. Vstup nie je povolený osobám trpiacim prenosnými ochoreniami alebo bacilonosičom, ako aj osobám, v ktorých najbližšom okolí sa vyskytla prenosná choroba. Zároveň nie je povolený vstup osobám podnapitým, zahmyzeným a špinavým. Pracovníci sauny musia byť poučení o vonkajších príznakoch uvedených ochorení.

Pred vstupom do priestorov sauny:

 1. do sauny si prines dva uteráky a mydlo, ak potrebuješ navštív WC
 2. v šatni sa najskôr vyzuj, obuv si ulož na vešiak
 3. vyzleč sa donaha, oblečenie si ulož na vešiak
 4. v ochladzovni sa osprchuj v teplej vode, použi mydlo. Neumývaj si vlasy. Utri sa do sucha. Uterák si zaves na vešiak, mydlo daj na policu.
 5. zober si druhý uterák a odíď do odpočívarne

Cyklus saunovania:

 1. skupinka spoločne ide do potiarne
 2. sadnú /ľahnú/ si na lavice, uterák položia na lavicu pod seba
 3. pri saunovaní dýchajú len ústami, môžu si masírovať pokožku
 4. po maximálne 6 minútach idú do ochladzovne
 5. sprchujú sa v studenej vode, pokiaľ necítia chlad
 6. pred vstupom do potiarne sa utrieš uterákom – na povrchu tela nesmie byť voda
 7. procedúru teplo – chlad opakuj aspoň tri krát
 8. po poslednom ochladení sa osprchuj vlažnou vodou, bez použitia mydla a utri sa uterákom dosucha
 9. v odpočívarní zostaň aspoň 15 minút, môžeš sa napiť nealkoholických nápojov

Podobné príspevky