Prevádzkový poriadok pre priestor: STOLÁRSKA DIELŇA

 • Na recepcii si žiak prevezme kľúč a nahlási maximálne dvoch žiakov, ktorí bude spolu s nim v miestnosti
 • Kľúč mu je vydaný až na základe povolenie ZRŠ pre ŠI
 • Po vstupe skontroluje vybavenie miestnosti. Poškodenia ihneď nahlási na recepcii.
 • Ak sa neskôr zistí poškodenie opravu hradí žiak, ktorý prevzal kľúč
 • Do miestnosti nesmú vstupovať nenahlásení žiaci
 • Miestnosť sa pravidelne vetrá cez garážové dvere. Vstupné dvere sú zatvorené. Pri odchode sa garáž. Dvere zatvoria a zhasne sa svetlo
 • Určená je pre údržbu objektu DM a krúžok : Práca s drevom
 • Minimálne dvaja žiaci môžu pracovať na drevárskych strojoch len s povolením určených vychovávateľov (vedúci)
 • Neplnoletý žiak minimálne druhého ročníka pracuje pod priamym dohľadom vedúceho.
 • Pri práci s drevárskymi strojmi užívateľ dodržiava bezpečnostné pokyny a dodržiava pracovný postup s ktorým bol oboznámený v škole
 • Opracovávaný materiál je uložený tak, aby nemohlo dôjsť z úrazu
 • Po skončení práce ručné náradie je uložené do skrine, elektrické náradie vrátené do údržbárskej dielni
 • Pracovisko je očistené, nevyužiteľný zostatok materiálu je vyhodený do kontajnera
 • V prípade úrazu žiak ihneď informuje vychovávateľa
 • Po skončení sa odovzdá kľúč na recepciu

Podobné príspevky