Prevádzkový poriadok ŠJ pri  SOŠ – drevárskej Zvolen

1. Úradné hodiny pre styk so stravníkmi u vedúcej  ŠJ sú :
6:30 – 7:20 hod
11:30 – 13:30 hod

2. Do školskej jedálne sa vstupuje len s identifikačným čipom s objednanou stravou alebo zakúpeným stravným lístkom.
Identifikačný čip si stravník zakúpi pri nástupe na internát, dochádzajúci pri prvom prihlásení na stravu. Identifikačný čip je spotrebný materiál, jeho záručná doba je max 4 roky, preto tento čip sa nevracia ani ináč ďalej nepoužíva a ani sa nevracajú peniaze.
Doba pobytu v ŠJ je podmienená druhu objednanej stravy – obedy (dochádzajúci študenti, zamestnanci školského internát)  resp. raňajky, večere – školský internát             
Počas choroby alebo neprítomnosti stravníci  môžu odber stravy odhlásiť.

3.  Výber stravy,  odhlasovanie je umožnené do 13:30 hod. v počítači na chodbe pred jedálňou.
Internetové objednávanie je len doplnkovou službou, je potrebné si skontrolovať či ste si objednali správne v počítači na chodbe.

4. Pokiaľ sa stravník rozhodne nechodiť na stravu, zablokuje si účet u vedúcej školskej  jedálne. Študenti na školskom internáte sa vyhlasujú z celodennej stravy nasledovne: Vedúcej jedálne donesú písomný súhlas od rodičov, zablokuje sa jeho konto do nasledujúceho mesiaca a po odsúhlasení uzávierky (aj 5dní) prídu za vedúcou jedálne odblokuje sa konto študenta a presunie sa na obedy. Zálohové platby sa znížia na hodnotu obedov. Bude potrebné doložiť aj nový zápisný lístok.

5. Pri odbere stravy je každý stravník povinný identifikovať sa svojím čipom priložením k čítaciemu zariadeniu. Až žiak z vážnych dôvodov nestihne  večeru v čase výdaja, na dverách je podrobne vymedzená doba, kedy sa vydávajú večere do prinesených dóz a potom duple. Hromadné akcie (návšteva divadla…) sa riešia v kompetencii vychovávateľa.

6. Po dobu výdaja sa stravník riadi pokynmi pedagogického dozoru a pracovníčok ŠJ. Žiaci a zamestnanci vstupujúci do jedálne zo školských dielní v montérkach obedujú v malej jedálni – na stoličkách sú návleky. Batohy, tašky, kabáty, vetrovky do jedálne nepatria, pred jedálňou sú na odkladanie vešiaky a poličky.

7. Vynášať nápoje vo fľašiach z jedálne sa zakazuje sú súčasťou nákladov na stravu. Je zakázané vynášať  z jedálne inventár (stoly, stoličky, taniere, tácky, príbor, poháre)

8. Pokiaľ dôjde počas výdaja stravy k znečisteniu podlahy, stolov, stoličiek, stravník nahlási pracovníčkam ŠJ pri odkladacom pulte, ktoré zabezpečia nápravu. Pedagogický dozor sa robí v školskej jedálni námatkovo pracovníčkou jedálne. V jedálni sa nachádza kamerový systém, ktorý pomáha pri identifikácii stravníka, ktorý nechá po sebe neporiadok alebo zničený inventár.
Pri vzniku úrazu v ŠJ spisuje záznam o úraze zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogický dozor.

9. Stravníci použitý riad odnesú na odkladací pult:

  • roztriedia taniere, príbor, poháre
  • v ŠJ sa správajú tak, aby nerušili ostatných stravníkov
  • neplytvajú zbytočne jedlom

10. Výdaj stravy:
raňajky: 6:30 – 7:20 hod
obed: 11:30 – 13:30 hod
večera:    18:00 – 18:30 hod
V prípade zmeny vyučovania sa výdaj stravy upraví podľa potreby.
Túto skutočnosť nahlási riaditeľstvo školy.

11. Za stravu sa platí mesiac vopred k 20. dňu. Preplatky za stravu sa posielajú bezhotovostne na účet v banke do 15 dní po skončení školského roka.

12. Platba za stravu:
Žiaci BBSK:
celodenná – 3,60 €
obed – 1,26 €
Žiaci Súkromná umelecká škola: 
celodenná – 3,76€
obed – 1,40 €
Zamestnanci:
obed – 2,94 €
Obedy ako aj celodenná strava sa počas školského vyučovania odoberajú pravidelne. Nie je prípustné aby stravníci vyhlasovali stravu bez dôvodu.
Dôvod na vyhlásenie stravy je nemoc alebo školské akcie.
Až vedúca ŠJ zistí, že sa stravník odhlasuje bez dôvodu zablokuje mu stravu.
Chráni tým finančný limit ostatných stravníkov.

13. Obedy do obedára sa vydávajú počas obeda z priestoru pred kanceláriou vedúcej ŠJ.

14. Prípadné sťažnosti, pripomienky, pochvaly treba riešiť u vedúcej školskej jedálne.

Mária Mikulčíková                                                Ing. Pavel Laššak
vedúca ŠJ                                                              riaditeľ školy