236/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

236

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 3. júna 2009
o školskom internáte


Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 117 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom internáte, podrobnosti o počtoch detí a žiakov vo výchovných skupinách a o personálnom zabezpečení internátu.

(2) Školský internát je
a) pre deti materskej školy,
b) pre žiakov základnej školy,
c) pre žiakov strednej školy a
d) pre deti a žiakov školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

§ 2

(1) Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú vychovávatelia podľa výchovného programu školského internátu v čase mimo vyučovania primerane veku, záujmom, potrebám a schopnostiam detí a žiakov.

(2) Výchovno-vzdelávacia činnosť sa zameriava na všestrannú pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja detí a žiakov k sebavzdelávaniu a sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu.

§ 3

(1) Za organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom internáte, ktorý je právnickou osobou, zodpovedá riaditeľ školského internátu a v školskom internáte zriadenom ako súčasť školy zodpovedá za organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ“).

(2) Riaditeľ
a) poveruje v súlade s organizačným poriadkom školského internátu vychovávateľov výchovno-vzdelávacou činnosťou s výchovnou skupinou podľa výchovného programu školského internátu,
b) zriaďuje v školskom internáte, ktorý je právnickou osobou, pedagogickú radu a metodické združenie vychovávateľov ako poradné orgány pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti, metodiky výchovno-vzdelávacej činnosti a ďalšieho vzdelávania vychovávateľov,
c) v školskom internáte, ktorý je súčasťou školy alebo školského zariadenia, zriaďuje metodické združenie ako poradný orgán, ktorého členmi sú vychovávatelia školského internátu,
d) zodpovedá za vedenie pedagogickej dokumentácie školského internátu,
e) zabezpečí pri nástupe do školského internátu oboznámenie zákonných zástupcov detí, zákonných zástupcov žiakov alebo plnoletých žiakov so školským poriadkom a so zásadami bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany.

(3) Riaditeľ rozhoduje1) o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školského internátu na príslušný školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka; pobyt v školskom internáte sa skončí, ak o skončenie pobytu v školskom internáte písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa, zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak, alebo ak dieťa ukončilo dochádzku do materskej školy alebo žiak prestal byť žiakom školy.

§ 4

(1) Pedagogickú dokumentáciu školského internátu tvoria:
a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu školského internátu,
b) denník výchovnej skupiny,
c) osobný spis dieťaťa, osobný spis žiaka,
d) denný záznam školského internátu,
e) školský poriadok školského internátu,
f) plán výchovno-vzdelávacej činnosti a
g) plán práce školského internátu.

(2) Ďalšiu dokumentáciu školského internátu tvoria najmä:
a) rozvrh služieb vychovávateľov a pomocných vychovávateľov,
b) zápisnice z rokovania pedagogickej rady a metodického združenia vychovávateľov,
c) ročný plán kontrolnej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov,
d) ročný plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
e) evidencia školských úrazov detí a žiakov,
f) evidencia sťažností,
g) registratúrny plán a registratúrny poriadok,
h) rozhodnutia riaditeľa školského internátu.2)

§ 5

(1) Počet detí v školskom internáte pre deti materskej školy v jednej výchovnej skupine je najviac
a) 20 troj- až štvorročných detí,
b) 21 štvor- až päťročných detí,
c) 22 päť- až šesťročných detí a
d) 21 troj- až šesťročných detí.

(2) Počet žiakov v školskom internáte pre žiakov základnej školy v jednej výchovnej skupine je najviac
a) 16 žiakov nultého ročníka,
b) 22 žiakov prvého ročníka,
c) 24 žiakov viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
d) 25 žiakov druhého až štvrtého ročníka,
e) 28 žiakov piateho až deviateho ročníka.

§ 6

(1) Výchovnú skupinu detí alebo žiakov vedie jeden vychovávateľ.

(2) Výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom internáte zabezpečujú najmenej dvaja vychovávatelia, pri určovaní počtu ďalších vychovávateľov sa postupuje podľa osobitného predpisu3) v závislosti od formy organizácie výchovy a vzdelávania podľa § 54 zákona. Na výkon nočných prác, dopoludňajších služieb, služieb počas sviatkov, dní pracovného pokoja a pracovného voľna môže v školskom internáte pôsobiť aj pomocný vychovávateľ.

(3) Prevádzku a vnútorný režim školského internátu zabezpečujú vychovávatelia v pracovnej pohotovosti a pomocní vychovávatelia vykonávajúci nočnú prácu podľa školského poriadku školského internátu.

(4) V školskom internáte môžu vykonávať svoju činnosť aj zamestnanci školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie podľa § 130 ods. 5 zákona.

(5) Ak ide o výlety, exkurzie a súťaže organizované školským internátom s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, riaditeľ určí jedného zodpovedného vychovávateľa na každých 20 detí alebo 25 žiakov. Ak sa na podujatí zúčastňujú deti alebo žiaci so zdravotným znevýhodnením, riaditeľ určí najmenej jedného zodpovedného zamestnanca.4)

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Ján Mikolaj v. r.


1) § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 5 ods. 6 písm. a) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 2 a § 5 ods. 1 písm. t) a u) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

4) § 2 ods. 24 písm. c) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

Podobné príspevky