Prevádzkový poriadok pre priestor: REZBÁRSKA DIELŇA

 • Na recepcii si žiak prevezme kľúč a nahlási jedného žiaka, ktorí bude spolu s nim v miestnosti. Tento sa nesmie vzdialiť z miestnosti.
 • Kľúč mu je vydaný až na základe povolenie ZRŠ pre ŠI
 • Po vstupe skontroluje vybavenie miestnosti. Poškodenia ihneď nahlási na recepcii.
 • Ak sa neskôr zistí poškodenie opravu hradí žiak, ktorý prevzal kľúč
 • Do miestnosti nesmú vstupovať nenahlásení žiaci
 • Miestnosť sa pravidelne vetrá. Vstupné dvere sú zatvorené. Pri odchode sa okno zatvorí a zhasne sa svetlo
 • Určená je pre ručnú prácu s drevom a slaboprúdom
 • Pri práci s dlátom ostrie smerom od ruky, aby pri jeho pohybe nedošlo k úrazu.
 • Opracovávaný materiál je uložený tak, aby nemohlo dôjsť z úrazu
 • Po skončení práce ručné náradie je uložené na panel
 • Pracovisko je očistené, nevyužiteľný zostatok materiálu je vyhodený do kontajnera
 • V prípade úrazu žiak ihneď informuje vychovávateľa
 • Po skončení sa odovzdá kľúč na recepciu

Podobné príspevky